Deze webshop gebruikt cookies om informatie op te slaan betreft uw bestelling.

Verzendkosten NL gratis vanaf €29,00 daaronder slechts €5,90
Verzendkosten BE gratis vanaf €39.00 daaronder slechts €7,30
Extra toeslag voor de Wadden eilanden bedraagt €12,50

Algemene Voorwaarden

Gebruik van deze site

Alle gegevens op deze site kunnen door de bezoeker enkel voor persoonlijk gebruik opgenomen worden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, verdeeld of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke toestemming van Animal King. De internationale copyrights zijn van toepassing op de volledige inhoud van deze site. Animal King heeft haar merk geregistreerd bij het Benelux Merken Bureau.

Algemene Voorwaarden voor Nederland en België van: 

Animal King B.V

Handeld onder de naam Animal King is onderdeel  van Rentenaar VOF

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.” Animal King” en/of  "www.animalking.nl": onderdeel  van Rentenaar VOF.  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 35005134

BTW identificatienummer:NL8005.85.653.B01. 

Contact: info@animalking.nl

1.2. “klant”: de koper en/of afnemer van goederen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Animal King voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Animal King. Alle uitingen van Animal King op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Animal King is aangekomen.De bestelbevestiging is het aankoopbewijs in geval van garantie (zie 5.2)

3.3. De overeenkomst met Animal King komt tot stand op het moment dat Animal King het aanbod heeft geaccepteerd door de bestelling in behandeling te nemen.  Dit wordt bevestigd naar de klant via een tweede e-mail (in behandeling). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat Animal King een "in behandeling" bevestiging van de bestelling heeft gestuurd.

3.4. Animal King kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.5. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.

3.6. Animal King behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Herroepingclausule: Herroepingrecht/zichttermijn/retouren

4.1. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

4.2. De zichttermijn van 14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de klant binnen de gestelde termijn van deze 14 dagen de artikelen voldoende gefrankeerd retour te sturen met het compleet ingevulde meegeleverde retourformulier.

4.3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Animal King heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.4. Om gebruik te maken van uw herroepingrecht dient de klant het retourformulier volledig in te vullen en mee te sturen. Goederen die zonder retourformulier verzonden worden of welke niet herleid kunnen worden naar de klant kunnen niet worden gecrediteerd.

4.5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschade worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen 24 uur na levering, schriftelijk per email (info@animalking.nl) aan de klantenservice van Animal King aan te geven met meegestuurde foto's van de schade.

4.6. Wanneer de klant het artikel retourneert dan kan dit uitsluitend als deze schoon en ongeschonden in de onbeschadigde niet beschreven, originele fabrieksverpakking zit. Het retourrecht en zichttermijn geldt niet voor artikelen welke geschonden, gebruikt of vies zijn. Deze artikelen worden niet geaccepteerd. Het retourrecht en zichttermijn geldt ook niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn aangepast (bijvoorbeeld naar persoonlijke voorkeur veranderde halsbanden), en voor voedingswaren of andere eetbare artikelen. Artikelen welke niet geaccepteerd zijn worden vernietigd of aan de klant geretourneerd indien de klant de extra verzendkosten van €6,75 voor het retourneren heeft voldaan

4.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval – indien niet reeds bij Animal King bekend – zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen, dient de klant de waarde hiervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product, zoals deze bijvoorbeeld bij een koop in een winkel zou hebben plaatsgevonden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).

4.8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant. Indien de retourzending ongefrankeerd naar Animal King is verstuurd, worden de hiervoor gerekende kosten in rekening gebracht. Hiervoor worden de standaard post.nl tarieven gehanteerd. Dit geldt ook voor zending welke niet worden aangenomen van de vervoerder en daardoor retour komen. De kosten worden dan verrekend met de retour ontvangen goederen.

4.9 Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat animalking.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. De klant dient daarom het postagentschap altijd om een Track & Trace code te vragen en te bewaren.

4.10. Animal King betaalt het aankoopbedrag van de retour gezonden goederen binnen 30 dagen aan de klant terug.

4.11. Klachten en garantie worden alleen in behandeling genomen indien het product en alle onderdelen die hierbij horen retour komen (zie artikel 5)

5. Garantie

5.1. De door Animal King geleverde producten voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen. Animal King geeft hierop een zelfde garantie en garantietermijn als de fabriek/leverancier op het betreffende product geeft. In elk geval zal de garantietermijn nooit meer dan 1 jaar belopen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Animal King garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de voorrij –en/of verzendkosten voor rekening van Animal King. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument. Indien een klacht gegrond is, beslist Animal King of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:

  • bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • bij onoordeelkundig gebruik of nalatig en slecht onderhoud;
  • bij normale slijtage;
  • bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
  • bij reparaties verricht door derden aan het artikel;
  • bij speelgoed producten welke gebruikt zijn.
  • bij producten welke kapot gebeten zijn.

5.2. Om aanspraak te maken op garantie dient altijd een aankoopbewijs getoond te kunnen worden. De per e-mail verzonden bestelbevestiging en/of de ontvangen pakbon bij levering dienen uitsluitend als aankoopbewijs. Garantie geldt alleen indien het aankoopbewijs kan worden voorgelegd. De datum van de bestelling geldt als ingangsdatum voor de garantie. De datum op het aankoopbewijs moet overeenkomen met de aankoopdatum zoals die op de website geregistreerd is.

5.3. Klachten en garantie verzoeken dienen eerst schriftelijk per e-mail naar info@animalking.nl gemeld te worden. Bij een beschadiging of defect dienen er foto’s bij de e-mail mee meegesstuurd te worden van de beschadiging of defect. De klacht en garantie worden alleen in behandeling genomen indien het product en alle onderdelen die hier bij horen retour verzonden kunnen worden naar Animal King zodat de klacht beoordeelt kan worden.

5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Animal King is erkend.  

6. Prijzen

6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.

6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in Nederland geldende BTW-percentage.

6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Animal King gecommuniceerd.

6.4. De verzendkosten van bestellingen in Nederland bedragen €5,90 voor bestellingen onder €49,95,-. Bij bestellingen boven €49,95,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor de Wadden eilanden wordt een toeslag van €12,50 in rekening gebracht.

Verzendkosten België zijn standaard €7,30 en boven een bestelbedrag van €59,95 is verzending gratis.

6.5. De minimum bestelwaarde is €10,- (exclusief verzendkosten).

6.6. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.

6.7 Kortingen gelden nooit op de verzendkosten. Artikelen in uitverkoop, met korting, vallen buiten de garantie en teruggave mogelijkheden. Kortingen zijn nooit cumuleerbaar.

7. Levering en levertijd

7.1. De bestelling wordt door Animal King na ontvangst van de betaling in principe binnen drie dagen verstuurd. Animal King zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Animal King de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Animal King per ommegaande de gedane betaling terugstorten.

7.2. Indien Animal King een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Animal King zich het recht voor de levering op te schorten.

8. Betaling

8.1. Alle door Animal King aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig.

8.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

9.Aansprakelijkheid

9.1. Animal King is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.2. Animal King kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van de hond ten gevolge van het gebruik van de producten indien dit is te wijten aan de eigen schuld van de klant, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van het product, of door gebruik bij doeleinden waar het product niet voor bedoeld is. Bij het gebruik van het product dient de handleiding (mits van toepassing) bij het product in acht te worden genomen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten / conditie van uw hond dient u uw dierenarts te raadplegen. 
De aansprakelijkheid van Animal King is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling/overeenkomst.

9.3. Bij elk product dient de klant zijn huisdier met het product in de gaten te houden. De klant is daarbij zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van het product op beschadigingen. Wanneer het product defect is of wanneer onderdelen verdwenen zijn dient het product niet meer gebruikt te worden.

9.4. De genoemde gewichten, maten, aanbevelingen genoemd in de website van Animal King, folders of andere informatiedragers zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend.

9.5. Animal King is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van latere of foutieve levering.

10. Tegoedbonnen

10.1. Bij het inleveren van een tegoedbon (ook genoemd boncode) dient de klant op de specifiek geldende voorwaarden zoals het minimum bestelbedrag, de geldigheidsduur, etc. te letten.

10.2. Per bestelling kan slechts één tegoedbon of één korting worden gebruikt.

10.3. Een verzilvering of verrekening achteraf is niet mogelijk.

10.4. Het doorverkopen van tegoedbonnen of kortingen is niet toegestaan.

11. Informatie, maten en foto's op de website

11.1 De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld, en beschreven op de website. De kleuren op de  productfoto's kunnen afwijken van de kleur op het beeldscherm. De kleuren van de producten, zoals deze op een beeldscherm worden weergegeven zijn van veel factoren afhankelijk. Een kleur kan op een beeldbuis (traditionele monitor) anders weergegeven worden dan op een lcd-scherm (platte monitor). Daarnaast spelen de instellingen van een beeldscherm en de flitsinstellingen een rol. Hierdoor is het mogelijk dat de kleur van een product afwijkt van de kleur welke op het beeldscherm getoond wordt. Hieraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend.  Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of retourvergoeding. Conform artikel 4 kan het product binnen het zichttermijn teruggestuurd worden.

11.2 De vermelde maten op de website zijn slechts een indicatie. Hieraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend. Wanneer een product te groot of te klein besteld is kan de klant deze conform artikel 4 retour gestuurd worden binnen het zichttermijn van 7 dagen. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of retourvergoeding.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Animal King verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

12.2. Bij het niet voldoen van de gevraagde artikelen door verkeerde levering blijven de artikelen in eigendom van Animal King. De klant, althans ontvanger, is dan verplicht de levering of alleen de verkeerd geleverde delen daarvan terug te zenden aan of ter beschikking te stellen van een namens Animal King optredende partij voor retour. Kosten van de retour zending worden ingeval van verkeerde levering gedragen door Animal King.

13. Privacy

13.1. Animal King respecteert de privacy van de koper overeenkomstig de wet. Animal King neemt de door de bezoeker doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden.

13.2 Animal King zal automatisch het e-mail adres meenemen in het nieuwsbriefbestand. De klant kan zich hier, middels een directe link in de nieuwsbrief of via zijn klanten log in, ten alle tijden voor afmelden.

13.3 De klant heeft het recht zijn gegevens te raadplegen, te corrigeren of te laten schrappen.

13.4 Animal King zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.

13.5 Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Etracker-Technologie om gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers. De gegevens zijn anoniem en worden gebruikt voor marketing en optimalisering. Alle bezoekers gegevens worden opgeslagen onder een anoniem gebruikers-ID om een totaal profiel van gebruikers op te bouwen. Met deze gegevens kan de identiteit van bezoekers niet worden vastgesteld. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.

14. Slotbepalingen

14.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Animal King is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.